لیست بلاگ

Tue 30 Bah 97

تمام تعهدات کارفرمایان در قبال تامین اجتماعی در ۱۰ دقیقه!

در این ویدئو، استاد محسن ریاضی، به صورت بسیار ساده و روان، تمامی تعهدات کارفرمایان از حیث تامین اجتماعی را بیان می کنند

فیلم بیشتر
Tue 30 Bah 97

مالیات اشخاص حقیقی در کسب وکارهای مجازی

در این ویدئو، استاد مهدی غریب به توضیح نکات مهم مالیاتی برای فعالیت اشخاص حقیقی در فضای کسب و کار می پردازند.

فیلم بیشتر