مدیریت استراتژیک توزیع و پخش

مدیریت استراتژیک چیست؟ چگونه فرآیند پخش می تواند باعث ارتقا چرخه تولید شود؟

فصل اول.. برند چیست؟.

فصل دوم: تاكتيك و تكنيك برندسازی: استراتژی برندسازیی و ارتباط آن با تکنیک و تاکتیک.....

فصل سوم. ارزش ويژه نام و نشان.. ساختار شناسي يك برند يا پيام. محورهايي كه در برند سازي بايد به آنها توجه كر. نهادينه‌ كردن‌ برند تبليغاتي.. ابعادي كه در يك برند بايد به آن توجه كرد.

فصل چهارم. برندسازی و IMC18 مراحل IMC20 مديريت اهداف برندسازیي: اهداف برندسازیی. نقش و ضرورت اهداف برندسازیي: تصاوير چندگانه نام و نشان تجاري... نقص در مدل‌هاي مربوط به نام و نشان تجاري... اهداف سئوال برانگيز نام سازي...

فصل ششم.. مقدمه: از بازاريابي تا برندسازی... کمپین برندسازیی: اجزای یک کمپین برندسازیی: جايگاه‌ برندسازی... مديريت استراتژيك پيام برندسازی... هدف از سبك هاي برندسازی... شبيه سازي منحني عمر برندسازی: سبكهاي برندسازیي.. سبك برندسازیي: سبك کلاسيک در برندسازی: سبك باروك در برندسازی... سبك رئاليسم، برندسازی رئاليستي.. سبك ناتوراليسمدر برندسازی... ويژگيهاي آثار برندسازی ناتوراليستي.. سبك رمانتيسم در برندسازی و برندسازی رمانتيك..... مقايسه سبك رمانتيک وكلاسيك: اصول مكتب رمانتيسم.. سبك فوتوريسمدر برندسازی و برندسازی فوتوريسمي.. سبك داداييسمدربرندسازی و برندسازی داداييستي.. سبك ايماژيست در برندسازی و برندسازی ايماژيستي.. اونانيميسم در برندسازی... سبك پارناسيسم در برندسازی و برندسازی پارناسيستي.. سبك امپرسيونيسمدر برندسازی و برندسازی امپرسيونيستي.. سبك اکسپرسيونيسم در برندسازی و برندسازی اكسپرسيونيستي

 

نویسنده: علی خویه

علی خویه مشاور بازاریابی و فروش: همین حالا مشاوره بگیرید!

کتاب علی خویه مدیریت استراتژیک مدیریت کسب و کار

0 نظر