خودباوری در خلاقیت

پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون است، به معنی اینکه بپذیرید قادرید هرآنچه عزم کنید انجام دهید. باور داریم این خودباوری، یعنی ایمان به ظرفیت خلاق خودتان، قلب نوآوری است. خواندن این کتاب به شما امکان می دهد از ظرفیت خلاقانه ای که در همه ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید.

پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هایمان برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون است، به معنی اینکه بپذیرید قادرید هرآنچه عزم کنید انجام دهید. باور داریم این خودباوری، یعنی ایمان به ظرفیت خلاق خودتان، قلب نوآوری است. خواندن این کتاب به شما امکان می‌دهد از ظرفیت خلاقانه‌ای که در همة ما وجود دارد، بیشتر استفاده کنید.

فهرست:

·         پیش‌گفتار.دیوید و تام کلی

·         مقدمه. قلب نوآوری

·         تلنگر. از تفکر طراحی تا خودباوری در خالقیت

·         شهــامت. از ترس تا شهامت

·         جرقـــــه. از صفحۀ خالی تا بینش

·         جهش. از برنامهریزی تا عمل

·         جســت‌وجـــو. از وظیفه تا عالقه

·         تیــم.گروههای خودباور در خالقیت

·         حرکــت. ایجاد خودباوری در خالقیت

·         واما بعد. خودباوری در خالقیت را بپذیرید

 

نویسنده: تام و دیوید کلی

مترجم: مهدی کیامهر و مرتضی خضری‌ پور

انتشارات آریانا قلم

 

مرتضی خضری پور، مشاور کسب و کار: همین حالا مشاوره بگیرید! 

مهدی کیامهر، مشاور کسب و کار: همین حالا مشاوره بگیرید!

 

 

کتاب

0 نظر