تفکر طراحی در کسب و کار

ضرورت استفاده از تفکر طراحی به معنای بی فایده بودن رویکردهای مرسوم در کسب و کار نیست، بلکه این جعبه ابزار جدید می تواند در کنار جعبه ابزارهای تفکر تحلیلی قرار بگیرد تا فرد بتواند در مواجهه با مسائل مختلف، امکان‏‏‏ های متنوعی در اختیار داشته باشد. استفاده از این رویکرد و ابزارهای آن، در رویارویی با شرایط ابهام و عدم قطعیت بسیار کارآمد است؛ جایی که رویکردها و ابزارهای مرسوم در حال از دست دادن تدریجی کارایی خود هستند.

 

طراحان فردا را به وجود می آورند؛ چیزی خلق می کنند که وجود ندارد. برای دستیابی به رشد، باید چیزی در آینده خلق کنیم که با زمان حال فرق کند. اما اساساً آینده‌های تاثیرگذار و قدرتمند به ندرت از طریق تجزیه و تحلیل کشف می‌شوند. ضرورت استفاده از تفکر طراحی به معنای بی فایده بودن رویکردهای مرسوم در کسب و کار نیست، بلکه این جعبه ابزار جدید می تواند در کنار جعبه ابزارهای تفکر تحلیلی قرار بگیرد تا فرد بتواند در مواجهه با مسائل مختلف، امکان‏‏‏ های متنوعی در اختیار داشته باشد. استفاده از این رویکرد و ابزارهای آن، در رویارویی با شرایط ابهام و عدم قطعیت بسیار کارآمد است؛ جایی که رویکردها و ابزارهای مرسوم در حال از دست دادن تدریجی کارایی خود هستند.

 

فهرست:

·         سخن ناشر

·         مقدمه نویسندگان برای انتشار ترجمه فارسی

·         مقدمه مترجم

·         سخن حامی کتاب

·         مقدمه کنش یار ترجمه کتاب

بخش 1: چرایی و چگونگی تفکر طراحی

1.      چرا طراحی؟

2.      چهار پرسش، ده ابزار

بخش 2: چه وضعیتی هست؟

3.      بصری سازی

4.      ترسیم مسیر تجربه مشتری

5.      تحلیل زنجیزه

6.      ترسیم نقشه ذهنـی

 بخش 3: چه میشود ا گر؟

7.      بارش فکـری

8.      توسعه مدل مفهومی

بخش 4: چه چیزی شگفت‌آور است؟

9.      آزمون پیش فرض

10.  نمونه سازی سریع

بخش 5: چه چیزی جواب میدهد؟

11.  هم‌آفرینی با مشتریان

12.  عرضه اولیه به منظور یادگیری

بخش 6: هدایت رشد و نوآوری در سازمان شما

بخش 7: پیوست

·         ابزارهای مدیریت پروژه

·         فهرست نیازهای جهانی بشر

·         واژه نامه توصیفی

 

نویسنده: جین لیدکا، تیم اگیلوی

مترجم: مرتضی خضری پور

 

 

مرتضی خضری پور ، مشاور کسب و کار: همین حالا مشاوره بگیرید!

 

کتاب

0 نظر