بیماری هلندی در اقتصاد ایران

بیماری هلندی مفهومی اقتصادی است که رابطه بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح می دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد

 

بیماری هلندی مفهومی اقتصادی است که رابطه بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح می دهد. این مفهوم بیان می کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت افزایش نرخ ارز واقعی موثر صورت می گیرد. که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می کند. در حالی که این بیماری اغلب ز مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می شود، می تواند به هر فعالیت توسعه ای که نتیجه اش ورود بی رویه ارز خارجی می شود مربوط شود. مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک های اقتصادی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی.

نویسنده: رضا منوچهری راد، ناصر شمس قارنه

نشر دنیای اقتصاد

 

رضا منوچهری راد، مشاور کسب و کار: همین حالا مشاوره بگیرید!

 

کتاب

0 نظر