بازارهای نوین مالی (فین تک)

در ورکشاپ دکتر مهدی کنعانی با بازارهای نوین مالی و فناوری های مربوط به آنها و شیوه های کارآفرینی در این حوزه آشنا شوید!

ویدیو ورکشاپ FINSTARS در مورد بازارهای نوین مالی و نحوه عملکرد آنها با ما خبرگان حوزه ی مالی را دنبال کنید و خبره شوید!

دکتر مهدی کنعانی مشاور سرمایه گذاری و کارآفرینی: همین حالا مشاوره بگیرید!

کارآفرینی فناورانه فیلم مهدی کنعانی فین تک ایده های نوآورانه

0 نظر